Wedstrijdreglement

Versie:  06-05-2019.

Wijzigingen t.o.v. versie van 17-12-2017: Alleen kleine tekstuele verbeteringen.

 

Definities

Deelnemer

Een atleet die deelneemt aan de wedstrijd. De leeftijd van de deelnemer is 14 jaar of ouder. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten een schriftelijke goedkeuring van deelname door een ouder/verzorger kunnen overleggen aan de organisatie. Alleen geclassificeerde handbikers kunnen deelnemen aan de HandbikeBattle (dus geen open-klasse handbikers).

Team

Minimaal vier en maximaal zes deelnemers die samen een team vormen. Teamleden moeten geclassificeerd zijn (dus geen open klasse teamleden). De samenstelling mag gemixt (man/vrouw) zijn. De teamsamenstelling van de deelnemende teams mag tot 48 uur voor de start van de wedstrijd gewijzigd worden. Binnen de zes deelnemers mag ieder team twee personen met beperkte arm/handfunctie (H1 of H2 geclassificeerd) in het team hebben die gebruik maakt van elektrische ondersteuning op de handbike. Van belang is dan wel dat er 4 deelnemers overblijven die meedoen voor het teamklassement. E-bikes zijn voor de overig teamleden (dus ook andere H1 of H2 geclassificeerde teamleden) niet toegestaan. Het teamlid met de E-bike telt niet mee voor de teamprestatie maar heeft zijn/haar eigen uitdaging en klassement.

Doel van de HandbikeBattle is om zoveel mogelijk nieuwe en onervaren deelnemers mee te laten doen. Hierdoor mag een team als volgt samengesteld zijn:

Maximaal 1 deelnemer met een KNWU wedstrijdlicentie.

Maximaal 2 oud-deelnemers die niet vaker dan eenmaal eerder hebben deelgenomen (dus mogen nog een tweede maal teamlid zijn).

In uitzonderlijke geval, dat een team niet op de deze wijze samengesteld kan worden, en een deelnemer van een team voor een derde of meer keer deelneemt, gaat dit in overleg met de organisatie. Deze deelnemer krijgt 30% van zijn/haar gereden tijd opgeteld bij de gereden tijd.

Organisatie

Alle personen welke een functie bekleden binnen de organisatie van de HBB.

Wedstrijdleiding

Personen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor het wedstrijdverloop. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de wedstrijdleider die geassisteerd en geadviseerd kan worden door alle overige personen binnen de organisatie. De wedstrijdleiding heeft het recht om, indien de situatie daarom vraagt, af te wijken van het reglement.

Protest

Protesten tegen het wedstrijdverloop, het klassement, een deelnemer of opgelegde sanctie kunnen door de teamvertegenwoordiger tot één uur na de finish van de laatste deelnemer aan de HBB schriftelijk ingediend worden bij de wedstrijdleiding. Een protest tegen een opgelegde sanctie kan tot één uur na het tijdstip van opleggen ingediend worden. De wedstrijdleiding zal na inwinnen van de benodigde informatie vóór de officiële prijsuitreiking tot een eindbeslissing betreffende het protest komen. Protesten tegen de eindbeslissing zijn niet mogelijk.

Protesten tegen het eindklassement kunnen tot één uur na bekendmaking op het wedstrijdbord, in de lobby van hotel Weisseespitze, bij de organisatie ingediend worden. Het tijdstip van bekendmaking zal ruim van tevoren aangegeven worden. De organisatie heeft het recht om het eindklassement te wijzigen als daar gegronde reden voor is (bijvoorbeeld een toegekend protest).

Individuele deelnemers kunnen volgens dezelfde procedure persoonlijk een protest indienen.

Sanctie

Consequentie van het overtreden van het wedstrijdreglement, een sanctie kan bestaan uit een tijdstraf of diskwalificatie. Wanneer het wedstrijdreglement niet voorziet in een adequate sanctie is het recht aan de wedstrijdleiding om een passende sanctie toe te kennen. Protest tegen een sanctie is mogelijk (zie Protest).

Deadline

Tijdstip waarop een bepaalde locatie op het parcours uiterlijk bereikt moet zijn. Deze locatie(s) en het (de) betreffende tijdstip(pen) wordt(en) voorafgaand aan de wedstrijd bekend gemaakt. Er kunnen meerdere deadlines zijn. Bij het niet voldoen aan een deadline wordt de betreffende atleet uit de wedstrijd gehaald en naar de finish gebracht. Dit is geen diskwalificatie. De behaalde locatie en bijbehorende wedstrijdtijd worden genoteerd en vermeld in de uitslag. Vervoer van atleet en handbike naar de finishlocatie wordt praktisch ter plekke opgelost (in overleg door teamondersteuning of de organisatie).

Wedstrijdtijd

De wedstrijdtijdregistratie wordt verzorgd door de organisatie tot op één seconde nauwkeurig handmatig geklokt. Over de officiële wedstrijdtijd is geen discussie mogelijk. De wedstrijdtijd gaat in vanaf het startschot en eindigt op het moment van de deadline voor de finishlocatie. De wedstrijdtijd loopt onafgebroken door. Wanneer er in startgroepen gestart wordt, dan wordt de reeds verstreken tijd t.o.v. de eerdere startgroepen verrekend.

Verzorgingspost

Een locatie op het parcours waar voeding en drank aanwezig is. Op het parcours zijn meerdere verzorgingsposten (soms gecombineerd met een medische post). Op deze locatie zijn minimaal twee organisatiemedewerkers aanwezig. Deze medewerkers hebben rechtstreeks contact met de wedstrijdleiding, de medische staf en de technische ondersteuning.

Naast de, door de organisatie, beschikbaar gestelde voeding en (sport)drank, heeft elke deelnemer de mogelijkheid om persoonlijke voeding en drank op de verzorgingspost te verkrijgen.

Elk team krijgt per verzorgingspost één krat waarin van alle teamleden voeding en/of drank geplaatst kan worden. De persoonlijke zaken moeten duidelijk van startnummer voorzien zijn. Deze kratten kunnen tot 90 minuten voor de start ingeleverd worden bij een nader bekend te maken locatie. De organisatie zorgt voor vervoer van de kratten naar de verzorgingsposten en het uitreiken van de persoonlijke verzorging aan de deelnemers. Begeleiders van de teams en individuele deelnemers mogen ook zorgen voor het uitreiken van de drank en voeding (ook op andere locaties dan de verzorgingsposten).

Individuele deelnemers kunnen per verzorgingspost, duidelijk voorzien van het startnummer, voeding en/of drank tot 90 minuten voor de start bij de nader bekend te maken locatie afgeven. De organisatie zorgt voor vervoer naar de verzorgingsposten en het uitreiken aan de deelnemers.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor het onjuist of niet uitreiken van de persoonlijke items op de verzorgingsposten wanneer het startnummer niet duidelijk op de betreffende items staat.

Medische post

Een locatie op het parcours met de mogelijkheid voor medische verzorging. Een medische post is altijd gecombineerd met een verzorgingspost. Er zijn meerdere medische posten op het parcours.

Medisch team

Team van artsen, verpleegkundigen en paramedici verbonden aan de HBB. Wanneer daar een gegronde reden voor is, kan het medisch team onder leiding van een arts een deelnemer uit het evenement halen. Medische teams zijn aanwezig bij de start, op de medische posten, bij de finish en (mobiel per auto of motor) op het parcours.

Diskwalificatie (DSQ)

Een deelnemer of team kan door wedstrijdleiding worden gediskwalificeerd. Diskwalificatie is een zeer zware sanctie die alleen bij grove overtreding van het reglement of uiterst onsportief gedrag zal worden opgelegd. Zowel deelnemers als organisatie dienen er alles aan te doen om deze sanctie te voorkomen.

Opgave

Wanneer een deelnemer besluit te stoppen dan moet de wedstrijdleiding direct ingelicht worden en moet een organisatiemedewerker de behaalde locatie en de daarbij behorende wedstrijdtijd noteren en doorgeven aan de wedstrijdleiding. De behaalde prestatie telt mee voor het individuele klassement. Bij het niet behalen van de finish krijgt de deelnemer voor het HBB- klassement de maximaal toegestane wedstrijdtijd toegekend. Het heeft de sterke voorkeur om (indien mogelijk) te stoppen bij een verzorgings- of medische post. Vervoer van atleet en handbike naar de finishlocatie wordt praktisch ter plekke opgelost (in overleg door teamondersteuning of de organisatie).

Informatiebord

Belangrijke informatie over alle HBB gerelateerd zaken zullen gedurende de Battleweek op het officiële informatiebord van de HBB in de lobby van hotel Weisseespitze van de HBB gepubliceerd worden. Elke deelnemer is verplicht op de hoogte te blijven van de laatste informatie.

Briefing

Gedurende de HandbikeBattle-week zal er op diverse momenten een briefing gehouden worden. Het bijwonen van de briefing is voor de betreffende doelgroep (teamcaptains, deelnemers, verzorgers e.d.) verplicht.

Doping

Het gebruik van stimulerende of prestatieverhogende middelen (inclusief boosting) is verboden. Hierbij worden de richtlijnen gehanteerd zoals gepubliceerd door de Nederlandse dopingautoriteit (www.dopingautoriteit.nl).

Handbike

Een handaangedreven twee- of driewieler vastframefiets. Elke vorm van ondersteunende aandrijving is niet toegestaan.

Deelnemers in de E-bike klasse mogen wel gebruik maken van elektrische trapondersteuning en (indien dit niet anders kan) een aankoppelhandbike aan de rolstoel. Dit eerst in overleg met de organisatie. Mogelijk worden er aanpassingen aan de handbike/rolstoel vereist om de veiligheid en haalbaarheid van het rijden bergop te waarborgen.

Classificatie

Kijk hier voor achtergrondinformatie!

Elke deelnemer heeft een persoonlijke classificatie. Afhankelijk van de lichamelijke mogelijkheden wordt de deelnemer in een bepaalde klasse ingedeeld. De indeling in een bepaalde klasse wordt voor de HBB gedaan door een door de HBB organisatie aangewezen classifier. Reeds aanwezige officiële classificatie kan in overleg met de organisatie toegelaten worden zonder dat er opnieuw geclassificeerd hoeft te worden. De HBB volgt de meest recente classificatieregels (http://www.handbiken.nl/classificatie2019). Deelnemers die een kniezit handbike gebruiken doen automatisch mee in de H5 klasse (ongeacht classificatie). Deelnemers met een H5 classificatie die meedoen in een lighandbike zullen bij de HBB in de H5 categorie meedoen.

Klassement

Er wordt binnen elke klasse een individueel eindklassement opgemaakt. Voor het HandbikeBattle klassement worden de beste vier eindtijden van de teamdeelnemers opgeteld. Elke deelnemer heeft een persoonlijke correctiefactor die afhangt van classificatie en geslacht. Hierdoor wordt het mogelijk om de prestaties van de deelnemers met elkaar te vergelijken en is het mogelijk teams met uiteenlopende samenstellingen gelijkwaardig te maken. De persoonlijke correctiefactor wordt door de organisatie bepaald.

1. Algemene regels

1.1 Deelnemers nemen geheel op eigen risico deel aan de HBB en kunnen alleen deelnemen als alle door de HBB-organisatie gewenste persoonlijke informatie is aangeleverd (via het revalidatieteam of individueel) en het inschrijfgeld is voldaan binnen de door de organisatie aangegeven tijd.

1.2 Deelnemers mogen tijdens de HBB geen hulp van derden ontvangen in de vorm van duwen of trekken van de handbike. Het parcours moet geheel op eigen kracht afgelegd worden (met uitzondering van de deelnemers in de E-bike klasse die gebruik mogen maken van elektrische trapondersteuning). Mentale ondersteuning en aanreiken van voeding en drank is altijd toegestaan.

1.3 Deelnemers zijn te allen tijde verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

1.4 Bij het niet halen van een tijdslimiet per post wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald.

1.5 De natuur moet worden gerespecteerd en niet worden verstoord. Geproduceerd afval moet worden meegenomen.

1.6 Indien een deelnemer in nood is, mag deze niet alleen achterblijven. Alle deelnemers zijn verplicht elkaar te helpen wanneer dat nodig is. Alleen wanneer een oproep voor hulp niet mogelijk is en er geen omstanders zijn en de deelnemer niet vervoerd kan worden, is het toegestaan de persoon achter te laten om hulp te halen. Zorg ervoor dat de locatie van de achtergelaten deelnemer duidelijk is wanneer een oproep voor hulp wordt gedaan of voordat de deelnemer wordt achtergelaten om hulp te halen.

1.7 Deelnemers en leden van de organisatie dienen zich te allen tijde te houden aan de geldende verkeersregels.

1.8 Iedere deelnemer krijgt van de organisatie één of meerdere startnummers. Deze dienen op  de door de organisatie aangegeven plaatsen op de handbike en/of atleet aangebracht te worden en altijd goed zichtbaar te zijn.

2. Materiaal

2.1 Alle deelnemers zorgen voor een geschikte en technisch goed onderhouden vastframe handbike met minimaal twee wielen en twee goed werkende remmen. Zowel lig-, zit-, als kniezit handbikes zijn toegestaan. De keuze voor het type handbike is volledig vrij, ongeacht de klasse waarin men rijdt.

2.2 Iedere deelnemer is verplicht een goedgekeurde fietshelm te dragen op het moment dat hij/zij zich verplaatst in de handbike. Dit geldt uiteraard tijdens de wedstrijd maar ook gedurende de gehele Battleweek.

2.3 Deelnemers zorgen zelf voor de mogelijkheid om tijdens de wedstrijd voldoende drank en voeding mee te nemen om de afstand en tijd te kunnen overbruggen tussen de verzorgingsposten. Wanneer een deelnemer een persoonlijke begeleider heeft mag deze begeleider de drank en voeding meenemen.

2.4 Alle deelnemers hebben recht op technische ondersteuning tijdens de wedstrijd. De technische ondersteuning zal zo snel als mogelijk te plekke zijn om een technisch probleem te verhelpen. Mogelijk dat er gewacht zal moeten worden. Er is geen tijdcompensatie. Het wordt aangeraden om zelf ook een kleine gereedschapset (mini-tool), reserve binnenband en een minipomp mee te nemen zodat een klein defect ook zelf of door omstanders opgelost kan worden.

2.5 Deelnemers in de E-bike klasse zijn verplicht om uiterlijk één maand voor de wedstrijddatum de te gebruiken handbike (rolstoel combinatie) aan de organisatie voor te leggen. De organisatie zal beoordelen of de handbike (rolstoel combinatie) geschikt is voor deelname en of deze aangepast moet worden.

2.6 De organisatie zal trachten om de elektrische trapondersteuning van elke E-bike dusdanig in te stellen dat alle E-bikes nagenoeg hetzelfde ondersteunende vermogen leveren. Tijdens de Battleweek voorafgaand aan de HBB zal de technische mogelijkheid hiertoe van elke E-bike bekeken worden.

2.7 Elke deelnemer in de E-bike klasse heeft de mogelijkheid om een begeleider te voet mee te laten lopen. Deze begeleider mag de handbiker onbeperkt ondersteunen bij alles wat nodig is met uitzondering van het duwen of trekken van de handbike.

2.8 Alleen wanneer de elektrische trapondersteuning niet voldoende ondersteuning biedt om vooruit te komen, als het aangedreven wiel gaat slippen of als de deelnemer fysiek niet (meer) in staat is de trappers rond te krijgen mag de begeleider van de E-biker de handbike gedurende (korte tijd) duwen of trekken zonder daarbij de gemiddelde rijsnelheid te verhogen.

2.9 De deelnemers uit de E-bike klasse dienen aan de start te staan met een maximaal opgeladen accu. De deelnemer moet zelf inschatten hoeveel accu’s er nodig zijn om de volledige tocht te volbrengen.

2.10 Wanneer de accu(s) van de E-bike leeg is (zijn) en de trapondersteuning niet (meer) werkt mag de begeleider de handbike duwen of trekken zonder daarbij de gemiddelde snelheid tot dan toe te verhogen.

2.11 Elke handbike moet uitgerust zijn met een, voor het overige verkeer, goed zichtbaar vlaggetje. Dit vlaggetje dient tenminste 1 meter boven de top van de achterwielen uit te steken.

3. Kleding

3.1 Iedere deelnemer is verplicht de door de organisatie beschikbaar gestelde wedstrijdkleding (shirt en broek) goed zichtbaar boven alle andere kleding te dragen.

3.2 Afhankelijk van de weersomstandigheden dient iedere deelnemer zelf te zorgen voor adequate kleding (onder de wedstrijdkleding).

3.3 Kleding kan vlak voor de start afgegeven worden aan persoonlijke (team)begeleiding of de organisatie. Droge en warme kleding voor na afloop bij de finish moet meegegeven worden aan de persoonlijke (team)begeleiding of de organisatie. Kleding die door de organisatie naar de finish moet worden gebracht dient, duidelijk voorzien van het startnummer, de avond voor de wedstrijd ingeleverd te worden.

4. Sponsoring

4.1 Teams of deelnemers mogen geen sponsors benaderen die officieel (sub)sponsor van de HandbikeBattle zijn.

4.2 Sponsoruitingen op de wedstrijdkleding, anders dan die op de door de organisatie verstrekte kleding, zijn niet toegestaan.

5. Parcours

5.1 Het wedstrijdparcours wordt bepaald door de organisatie. Het parcours kan door de organisatie ingekort of aangepast worden als de (weers)omstandigheden daartoe aanleiding geven.

5.2 De deelnemers dienen rechts te blijven rijden op het parcours. Inhalen van een andere deelnemer gebeurt aan de linkerkant.

5.3 Deelnemers mogen niet langdurig naast elkaar rijden.

5.4 Een bocht moet zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg gereden worden. Alleen wanneer dit door de draaicirkel van de handbike of het stijgingspercentage in de bocht niet gaat mag een gunstiger lijn gekozen worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van andere verkeersdeelnemers.

5.5 Stayeren is toegestaan.

5.6 Het is niet toegestaan om met de handbike af te dalen (met uitzondering van de lichte afdalingen in het parcours richting de finish). Vervoer van de deelnemers na de finish of na opgave/niet halen van de deadline ergens op het parcours gaat in overleg met de organisatie en de begeleiding.

6. Wedstrijddatum

6.1 De organisatie kan beslissen om de HBB op een alternatieve datum te houden. Afhankelijk van de weersverwachting kan de wedstrijddag één dag eerder dan  gepland gehouden worden.

6.2 De organisatie heeft het recht om de HBB af te gelasten als (weers)omstandigheden daartoe aanleiding geven.

7. Eindklassement

7.1 Voor elke handbikeklasse wordt een individueel eindklassement opgesteld. De klassen zijn: H1, H2, H3, H4, H5 en E-Bike.

7.2 Binnen elke handbikeklasse is het prijzenschema als volgt:

1 tot 3 deelnemers: tenminste  1 prijs

4 -5 deelnemers: tenminste 2 prijzen

5 of meer deelnemers: tenminste 3 prijzen

7.3 Elke deelnemer dient minimaal twee weken voor de wedstrijddatum geclassificeerd te zijn (met uitzondering van buitenlandse deelnemers  die in de Battleweek geclassificeerd worden). Deelnemers waarvan de klasse niet helemaal duidelijk is kunnen in de battleweek opgeroepen worden voor een controle classificatie. De betreffende deelnemer is verplicht aan deze controle classificatie deel te nemen.

7.4 Elke deelnemer die niet gediskwalificeerd is komt in het eindklassement. Ongeacht het wel of niet behalen van de finish.

7.5 Het individuele eindklassement wordt opgesteld met de volgende regels:

Op eindtijd bij het behalen van de finish.

Wanneer de finish niet gehaald is:

Op behaalde locatie (hoe verder hoe beter).

En daarna de tijd om de behaalde locatie te bereiken (hoe sneller hoe beter).

Deelnemers die de finish halen (ongeacht de benodigde tijd) staan altijd boven deelnemers die deze niet halen.

7.6 Vrouwen krijgen een extra compensatiefactor waarmee de eindtijd voor het HBB klassement  gecorrigeerd wordt.

7.7 Het eindklassement voor de E-bike klasse is geen hard klassement gebaseerd op alleen de eindtijd. Er wordt wel een correctiefactor op de gereden tijd toegepast voor een H1 en H2 deelnemer. Er wordt ook rekening gehouden met speciale omstandigheden en situaties onderweg die van invloed kunnen zijn op de prestatie (bijvoorbeeld langdurig duwen, technische problemen e.d.) . Dit ter beoordeling aan de wedstrijdleiding.

7.8 Het HBB eindklassement (voor Nederlandse teams van de revalidatiecentra) wordt als volgt opgesteld:

De tijden van de vier snelste teamleden worden opgeteld (na toepassen van de persoonlijke correctiefactor (classificatie plus geslacht)). Deelnemers uit de E-bike klasse tellen niet mee voor het eindklassement.

Wanneer een deelnemer niet finisht krijgt hij/zij een eindtijd gelijk aan de maximaal toegestane wedstrijdtijd (de persoonlijke correctiefactor wordt niet toegepast).

Het team met de laagste totaaltijd wint de HBB.

7.9 De HBB heeft prijzen voor de eerste drie teams.

7.10 De persoonlijke correctiefactor voor de deelnemers in een bepaalde handbikeklasse is als volgt:

H5 - geen correctie op de eindtijd

H4 - 0,94 maal de eindtijd

H3.2 - 0,92 maal de eindtijd

H3.1 – 0,88 maal de eindtijd

H2 - 0,76 maal de eindtijd

H1 (zonder E-bike) – 0,56 maal de eindtijd

Vrouw – 0,87 maal de eindtijd (en daarna maal de klassecorrectie)

 

Uiteindelijk wordt de het klassement in de H3 klasse bepaald a.d.h.v. de gecorrigeerde tijden van de H3.1 en H3.2 deelnemers.

De correctiefactoren kunnen naar aanleiding van nieuwe inzichten en gegevens tot 24 uur voor de start van de HBB aangepast worden.